เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี

ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง ฐานการเรียนรู้ในเครือข่าย สถานศึกษาผู้ให้การดูแลคณะนักศึกษาผู้ประกอบการสังคม
ประจำศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง ซึ่งเป็นพื้นที่ ปฏิบัติการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการดิน ป่า น้ำ การสร้างความพอเพียงขั้นพื้นฐานที่นำไปสู่ความมั่นคงของการดำรงชีวิต อย่างมุ่งมั่น ทั้งการผลิตอาหาร สิ่งอุปโภค ที่อยู่อาศัย ต่อเนื่องไปจนถึงการสร้างอาชีพ การประกอบการเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของตนและชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง โดยความร่วมมือกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจให้ชมรมกสิกรรมธรรมชาติ ริเริ่มการเผยแพร่ให้ความรู้ รณรงค์ โดยอาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ผู้ลงมือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง จนเกิดผลดีในวิถีกสิกรรมธรรมชาติทั่วประเทศ อีกทั้งยังดำเนินโครงการต่างๆ หลากรูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนปูทะเลย์ มาบเอื้อง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และเครือข่ายกสิกรรมกธรรมชาติ เป็นต้น สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สามารถเชื่อมต่อไปยังลิงค์ต่อไปนี้

http://www.agrinature.or.th/