1 ในใจ | รุ่น 1 กับประสบการณ์ ครั้ง 1 ในชีวิต

หนังสือ ๑ ในใจ ถอดบันทึกการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่แม่กองคา จ.แม่ฮ่องสอน ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์

“หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ข้อคิด และแนวคิด ในการดำรงชีวิตของชาวปกาเกอะญอ ซึ่งหากได้อ่านแล้วจะเห็นถึงคุณค่าและความงามในการใช้ชีวิตของชาวปกาเกอะญอที่อาศัยเพียงแค่ปัจจัยสี่ ความผูกพันระหว่างคนกับป่า ชีวิตที่ดำเนินไปพร้อมๆ กับการเติบโตของต้นไม้ในป่าใหญ่ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายบนความสุขและรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยคุณค่า แนวความคิด ความเชื่อ ที่ได้รับการปลูกฝังและสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เกิดเป็นที่มาแห่งวิถีชีวิตที่งดงามของชาวปกาเกอะญอที่ไม่ยากเกินจะเรียนรู้”