Year: 2013

ข่าวสาร | ความเคลื่อนไหว

“รักษ์ดี” อนิเมชั่น บอกเล่าแนวคิด “การทำธุรกิจสังคมเพื่อการอนุรักษ์”

"รักษ์ดี" อนิเมชั่นสั้นๆ บอกเล่าแนวคิด "การทำธุรกิจสังคมเพื่อการอนุรักษ์" ที่มีวิธีการอนุรักษ์บ้านเก่าและชุมชนให้เข้ากับยุคสมัยใหม่อย่างกลมกลืน และจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและยั่งยืนต่อไป ผลิตโดยโครงการ "ร่วมทุนรักษ์ดี" สตู