Year: 2015

ข่าวสาร | ความเคลื่อนไหว

4D Symposium: อยู่แบบไทย | ไม้ไผ่ วัสดุทางเลือกอนาคต : ธนา อุทัยภัตรากูร

อยู่แบบไทย" | ไม้ไผ่ วัสดุทางเลือกอนาคต ธนา อุทัยภัตรากูร | งานมหกรรมความรู้ ( Knowledge Festival ครั้งที่ 3 ) โดย OKMD