เครือข่ายการศึกษาแบบองค์รวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APNHE)

สถาบันอาศรมศิลป์ได้เข้าร่วมและมีบทบาทในเครือข่ายการศึกษาแบบองค์รวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาแบบองค์รวมระหว่างนักจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) จากหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเครือข่ายได้จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งแต่ละประเทศจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สถาบันอาศรมศิลป์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 5 ในปี 2560 ภายใต้ชื่อ “APNHE 2017 Roundtable Meeting of Asia-Pacific Network on Holistic Education” โดยขณะนี้ สถาบันฯ ร่วมกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ระหว่างจัดทำ International Holistic Journal เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการศึกษาแบบองค์รวมในระดับสากล