สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์

Arsomsilp Community and Environment Architect

สถาบันอาศรมศิลป์ เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 (พระรามที่ 2 ซอย 33) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

02-4904748-54 ต่อ 129

Participatory Architecture for Change

สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ สตูดิโอสถาปนิกวิชาชีพ ที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการจัดการศึกษาบนฐานงานจริง (Work Based Learning ) ให้กับสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรม ของสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ( Not for Profit Organization) มีวิสัยทัศน์ในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงภายใน พัฒนาศักยภาพสถาปนิก เพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณภาพ โดยมีหลักคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม 4 ประการ คือ

ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงของสถาปัตยกรรม
เน้นการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สถาปัตยกรรมที่สมถะ เรียบง่าย เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
นำภูมิปัญญาพื้นถิ่น ภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม (Tropical & Vernicular Architecture)
เราเชื่อว่า “คุณค่า” หรือ “ความหมาย” ของงานสถาปัตยกรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติของความสวยงามทางกายภาพเท่านั้น แต่ “คุณค่าแท้” ของงานสถาปัตยกรรมอยู่ที่ประโยชน์ต่อชีวิต ทั้งสำหรับผู้ใช้งาน เจ้าของโครงการ ชุมชน ไปจนถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการดำเนินงานทุกโครงการ เราจึงให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจ “ปูมหลัง” ที่เป็นบริบทของแต่ละโครงการตามความเป็นจริงอย่างรอบด้าน เพื่อระบุโจทย์ หรือ “ความท้ายทาย” และตั้ง “เป้าหมายเชิงคุณค่า” ที่ชัดเจนต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง Change ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม ทั้งมิติของ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงมิติทางจิตวิญญาณ หรือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติภายในระดับปัจเจกบุคคล

Project

•   การพัฒนาและฟื้นฟูชุมชน | Community development & Revitalization
•   การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ | Architectural Consevation & Historic district Rehabilitaion
•   การออกแบบสถาปัตยกรรม | Architectural design
•   การออกแบบภูมิทัศน์และวางผังแม่บท | Landscape design and Master planing