Arsom Silp Cultural Trips

สำรวจโลก | เพื่อ | สำรวจตัวเอง

Previous
Next

อาศรมศิลป์สัญจรให้บริการนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอาศรมศิลป์ ทั้งในรูปแบบของรายการเดินทางแบบโปรแกรมสำเร็จ ซึ่งจำกัดผู้สมัครเข้าร่วมเดินทาง ให้มีจำนวนที่พอเหมาะต่อการเดินทางเพื่อเรียนรู้ลึกซึ้ง ถึงเรื่องราวของสถานที่ ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่น และโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับกลุ่มเฉพาะแบบ Exclusive Trip เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหมาะกับความสนใจ และเวลาของท่าน ด้วยปณิธานที่ว่า อาศรมศิลป์สัญจรเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้วิถีความคิด วิถีชีวิตของสังคมที่มีความต่างทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอารยธรรม โดยผ่านการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจะสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และความเคารพ ในความหลากหลายของวัฒนธรรม อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เกิดการแบ่งปันภูมิปัญญา เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผู้นำการท่องเที่ยว

อาจารย์สุภาพ ดีรัตนา (ติ๋ม)

อาจารย์สุภาพ ดีรัตนา (ติ๋ม)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันอาศรมศิลป์

สนใจทัวร์ ติดต่อ

081-915-8815

081-915-8815

คุณภาณุมาศ (โท)