สถาบันอาศรมศิลป์

Active Learning บอกลาการเรียนการสอนแบบเดิม (1/8)

บอกลาการเรียนแบบเดิม ๆ เป็นครูมืออาชีพด้วยการพัฒนาเทคนิก การสอนแบบใหม่ บอกลาการสอนแบบเดิม ๆ ปฏิวัติตนเองให้เป็น "ครู" ผู้นำกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีความรู้เป็นของตนเอง มีกระบวนการคิดที่รู้แตกฉาน เชิงเหตุผล เชิงการเป

โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคมผู้สูงอายุตําบลเขาทอง นครสวรรค์

โหนึ่งในพื้นที่ทํางานของ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านกลไกสนับสนุนทางวิชาการเพื่อนําสู่การสร้างพื้นที่สุขภาวะ(Healthy Space)ระหว่างสถาบันอาศรมศิลป์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดําเนินงานร่วมกับภาคีในท้องถิ่นได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล วิ

รักษ์บ้าน รักษ์ย่าน ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง

สื่อประกอบการเผยแพร่สัมมนางานวิจัยของกคช. "โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่าของเมืองในภูมิภาคในแนวทางอนุรักษ์ : กรณีศึกษาชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี" โดยสถาบันอาศรมศิลป์
1 2 3 4 12