Department of Architecture

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์รัชดาพร คณิตพันธ์

ผู้อำนวยการหลักสูตร

อาจารย์กัณฑรัตน์ กุสุมภ์

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร

อาจารย์ธนา อุทัยภัตรากูร

อาจารย์พิเศษหลักสูตร

อาจารย์ยิ่งยง ปุณโณปถัมภ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์วีรวัฒน์ วรายน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ธนภัทร อานมณี

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร

อาจารย์ชัยพัทธ์ งามบุษบงโสภิณ

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร

คณาจารย์พิเศษ

รองศาสตราจารย์ดุษฎี ทายตะคุ

อาจารย์ขวัญสรวง อติโพธิ

อาจารย์ศมประสงค์ ชาวนาไร่

อาจารย์ทวี เตชสิทธิ์สืบพงศ์

อาจารย์ปิ่นปิลันธน์ วังซ้าย

อาจารย์เมธี รัศมีวิจิตรไพศาล

อาจารย์อัสนี ทัศนเรืองรอง