วัดคูเต่า กับก้าวแรกของการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม

วัดคูเต่า กับก้าวแรกของการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม
ด้วยแรงใจ ศรัทธา และความเคารพต่อภูมิปัญญาบรรพบุรุษ

บันทึกประสบการณ์การทำงานทั้งจากคณะทำงานและชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อเผยอพร่กระบวนการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมและนำเสนอคุณค่าในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยคนท้องถิ่น ซึ่งสถาบันอาศรมศิลป์ได้รวบรวมความคิดเห็นและบันทึกจากคณะทำงาน รวมถึงนำคำบอกเล่าของชาวบ้านซึ่งเป็นเหมือนเสียงสะท้อนจากคนท้องถิ่นมาเรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้