Global Learning Base

Global Learning Base


มหาวิทยาลัยชิงหวา Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมมือกัมหาวิทยาลัยชิงหวา ภายใต้กรอบความร่วมมือในการทำงาน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า และจัด Joint workshop ร่วมกัน โดยมีเมืองเก่าสงขลาเป็นฐานการเรียนรู้

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมและการออกแบบ The Oslo School of Architecture and Design (AHO) ประเทศนอร์เวย์

สถาบันอาศรมศิลป์ มีข้อตกลงความร่วมมือกับ AHO ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของนอร์เวย์  ในงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยร่วมกันดำเนินโครงการต่างๆ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน

เครือข่ายการศึกษาแบบองค์รวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APNHE)

สถาบันอาศรมศิลป์ได้เข้าร่วมและมีบทบาทในเครือข่ายการศึกษาแบบองค์รวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาแบบองค์รวมระหว่างนักจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) จากหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

มหาวิทยาลัยโดชิชะ (Doshisha University) ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันอาศรมศิลป์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโดชิชา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ในการดำเนินงานโครงการทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการจัดการศึกษาแบบองค์รวม

Southern Oregon University, School of Education (SOU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น โอเรกอน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศึกษาศาสตร์ การเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการศึกษาแบบองค์รวม และการพัฒนาบุคลากร

ENSA Paris-Belleville ประเทศฝรั่งเศส

สถาบันอาศรมศิลป์ มีข้อตกลงความร่วมมือ กับ ENSA Paris-Belleville ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ การจัดประชุม Workshop อบรม สัมมนา และการแลกเปลี่ยน