Architecture Portfolio

Architecture Portfolio


อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สัปปายะสภาสถาน

สถาปัตยกรรมรัฐสภาที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของสังคมไทย เพื่อการฟื้น “ขวัญ” และจิตวิญญาณของคนในชาติ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง “รัฐ” และ “ประชาชน”
1 2