ศูนย์การเรียนรู้วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ.เชียงใหม่

ศูนย์การเรียนรู้วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ แขนงการประกอบการสังคมเพื่อชุมชนป่าต้นน้ำ พื้นที่ปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ การใช้ธรรมะพัฒนาวิถีชีวิต และการสร้างอาชีพ การประกอบการเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อจัดการศึกษาบนฐานการปฏิบัติงานจริง work based Learning มีฐานการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีจิตสำนึกที่ถูกบ่มเพาะในแง่งามภายในใจ กาย ของตนคนรอบข้าง และเชื่อมโยงถึงการเอื้อเฟื้อต่อสังคม  สนับสนุนให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน  รวมถึงส่งเสริมการรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองนำการศึกษาไปยกระดับทั้งสภาวะในทุกมิติ โดยมีหลักคิดแนวทางการจัดการเรียนรู้ แบบการศึกษาองค์รวม (Holistic Education) เพื่อให้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ สัมพันธ์เชื่อมโยงกับฐานการเรียนรู้