Education Curriculum

Previous
Next

เรียนรู้ด้วยหัวใจ Learning by Heart

“การศึกษาที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ ควรตอบคำถามที่สำคัญที่สุดว่า มนุษย์เราเกิดมาทำไม เพราะมนุษย์มีศักยภาพการเรียนรู้สูงมาก คือ สามารถเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการตอบสนองความต้องการอย่างไร้ขอบเขตก็ได้ หรือเพื่อที่จะไปให้ถึงซึ่งความสุขอันไพบูลย์ ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายนอกทั้งปวง ถ้าการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันสามารถสะท้อนศักยภาพทั้งสองระดับอย่างชาญฉลาด ก็จะคุ้มค่า และเหมาะสมแก่ความเจริญของมนุษย์อย่างแท้จริง”

รศ.ประภาภัทร นิยม
อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์

วิถีบ่มเพาะครูการศึกษาแบบองค์รวม​

หัวใจสำคัญของการศึกษาแบบองค์รวม คือ การมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านความรู้ ทักษะและจิตใจ
ด้วยเทคนิคสำคัญ 3 ประการคือ

การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ

Work-Based Learning

ฝึกเป็นครูในชั้นเรียนจริงจนทำงานเป็น แก้ปัญหาเป็น และยกระดับการปฏิบัติเป็นองค์ความรู้ ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

การทำบนงานกับทีมเป็นกิจนิสัย

Professional Learning Community

ปรับปรุงการทำงานวิชาชีพครูด้วยวงสนทนาร่วมกับทีมครูอย่างต่อเนื่อง จนเป็นครูมืออาชีพ นักแก้ปัญหาการเรียนรู้ของลูกศิษย์

ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ

Mindfulness

ฝึกรู้ชัดความรู้สึกนึกคิด จนไม่วอกแวก ไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ ทำให้คิดดี พูดดี ทำดีเสมอ

ปริญญาตรี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ครูปฐมวัยเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจคนแรกในชีวิตและเป็นผู้สร้างรากฐานจิตใจที่มั่นคงให้กับอนาคตของเด็กตลอดไป

เหมาะกับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เหมาะกับครูอนุบาลหรือพี่เลี้ยงเด้กก่อนวัยเรียนที่ยังไม่มีวุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดของรัฐ เอกชน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียนจบตามหลักสูตร 5 ปี รับใบประกอบวิชาชีพครู และสามารถเป็นครูอนุบาลและนักวิชาการให้ความรู้กับผู้ปกครองได้อย่างมีคุณภาพ

ปริญญาโท

สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม

ต่อยอดสู่การเป็นครูหัวใจใหม่ การศึกษาแบบองค์รวม

โอกาสในการพัฒนาตนเองเป็นครูนักวิชาการหรือครูชำนาญการสอนและผู้ชำนาญการบริหารการศึกษา ด้วยหลักสูตร ตามมาตรฐานและเกณฑ์รับรองการประกอบวิชาชีพ ในระยะ เวลา 2 ปี เลือกทำวิทยานิพนธ์ หรือทำสารนิพนธ์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู

เปิดเส้นทางชีวิต สู่การเป็นครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริง

เหมาะกับครูหรือผู้สนใจจากสาขาอื่นๆ ที่ต้องการเป็นครูผู้มี จิตวิญญาณ มุ่งพัฒนาการสอนของตนเอง ให้เป็นครูมืออาชีพ ที่เท่าทันการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เรียน 1.5 ปี จบแล้วได้ใบประกอบวิชาชีพครู

ข่าวสารหลักสูตร