ENSA Paris-Belleville ประเทศฝรั่งเศส

สถาบันอาศรมศิลป์ มีข้อตกลงความร่วมมือ กับ ENSA Paris-Belleville ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ การจัดประชุม Workshop อบรม สัมมนา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน