โครงการครัวชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองในภาวะวิกฤต

วิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเดือนร้อนมากมายต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และปัญหาแรกสุดของผู้ประสบภัย คือ การมีอาหารกินในแต่ละวัน ซึ่งผู้ประสบภัยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดิบในการทำอาหาร

โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ได้เคยจัดส่งอาหารกล่องและอาหารแห้งให้กับผู้ประสบภัยทั้งต่างจังหวัดและกรุงเทพ ทำให้พบว่า อาหารกล่อง แม้จะมีข้อดีคือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที แต่สถานการณ์น้ำท่วมขังที่กินเวลานาน ทำให้เกิดความลำบากทั้งกับผู้ให้และผู้รับ อีกทั้งก่อให้เกิดขยะมากมาย ซ้ำยังไม่เป็นการช่วยผู้ประสบภัยในการพึ่งตนเอง

แนวคิด ?ครัวชุมชน? จึงเกิดขึ้น เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลและพึ่งตนเองได้ในยามวิกฤต โดยเราจะช่วยจัดส่งวัตถุดิบ อาหารสด ส่วนชุมชนจะเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และที่ตั้งครัว จัดทีมทำอาหาร ร่วมกันคิดระบบรับส่ง อาหารสด และแจกจ่ายอาหารในชุมชน รวมถึงการจัดขยะที่เกิดขึ้น เพราะเราเชื่อว่าการรอความช่วยเหลืออาจไม่ใช่ทางเลือกเดียวเมื่อเกิดวิกฤตเช่นนี้ พลังความร่วมมือและกำลังใจคือสิ่งสำคัญ

เมื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. รู้ถึงแนวคิดนี้ จึงหารือกับเราและเสนอให้ขยายความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ใน เขตพื้นที่บางขุนเทียน และใกล้เคียง เราจึงได้ระดมบุคลากร ประมาณ ๙๐ คน ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนเขตบางขุนเทียน และใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายนที่ผ่านมา สรุปได้เป็นพื้นที่โครงการในระยะแรก ๙ พื้นที่ ๓๐ ชุมชน ผู้อยู่อาศัยประมาณ ๒๗,๘๑๓ คน

จากการทำงาน ครัวชุมชน ยังพบว่าผู้ประสบภัยยังมีความต้องการด้านอื่น ๆ เช่น เรือ สุขา ยา การจัดการขยะ อาหารและเครื่องใช้เด็กอ่อน เราจึงหาทางประสานเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือ เช่น ยาจากสภากาชาดไทย สุขาจากเครือบริษัทแปลนฯ เป็นต้น หน้าที่หลักของเราก็คือ การประสานชุนชน ให้เกิดการจัดการช่วยเหลือกันเองภายในชุมชน และประสานความช่วยเหลือจากภายนอก เน้นที่ความร่วมมือ ความทั่วถึง และโปร่งใส

เราทุกคนอาจใช่โอกาสนี้ เป็นจุดเริ่มของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อการฟื้นฟูพัฒนาที่จะตามมา เช่น การซ่อมแซมบ้าน การทำความสะอาด การจัดการขยะ แม้แต่การจัดระบบระบายน้ำโดยชุมชน ก็เป็นไปได้ สำคัญคือกำลังใจที่มองไปข้างหน้าเพื่อการมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://en.arsomsilp.ac.th/krua

http://en.arsomsilp.ac.th/klong

http://www.facebook.com/khongchomchon