Department of Architecture for the Community and Environment

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ

ผู้อำนวยการหลักสูตร

รศ.ร.อ.ชูวิทย์ สุจฉายา ร.น.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ธิป ศรีสกุลไชยรัก

อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ธนภัทร อานมณี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ศิวกร สว่างศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

คณาจารย์พิเศษ

รองศาสตราจารย์ดุษฎี ทายตะคุ

อาจารย์ขวัญสรวง อติโพธิ