ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

ฐานการเรียนรู้ในวิชาหัตถกรรมการสร้าง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วัสดุธรรมชาติ กระบวนการทดลอง เรียนรู้ และก่อสร้างอาคาร

ฐานการเรียนรู้ในแขนงผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม พื้นที่ปฏิบัติการ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเชี่ยวชาญเชิงธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะการประกอบอาชีพหลากหลายโดยเริ่มต้นจากศูนย์ ฐานการเรียนรู้ในแขนงผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม พื้นที่ปฏิบัติการ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเชี่ยวชาญเชิงธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะการประกอบอาชีพหลากหลายโดยเริ่มต้นจากศูนย์  เข้าใจระบบสหกรณ์ มีจิตสำนึกดี และเข้าใจระบบการตอบแทนความดีอย่างสร้างสรรค์

ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา ก่อตั้งโดยคุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิ  ให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสร้างนักธุรกิจเพื่อสังคมและนักพัฒนาชุมชน โดยสร้างคนดีที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจ อาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย รู้จักแบ่งปัน มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิผู้อื่นและความเสมอภาค มีความสุจริตต่อต้านคอรัปชั่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย มีความสุขและมีความประณีต

กระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม รู้จักค้นคว้าและลงมือทำด้วยตนเอง ปรับบทบาทของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกทุกคนในชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนไปพร้อม ๆ กัน  เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้และทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

การบริหารจัดการโรงเรียนดำเนินงานโดยนักเรียน มีครูเป็นเพียงผู้กำกับดูแล มีโครงการต่าง ๆ มากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้แก่ทั้งนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ผ่านการจัดตั้งเงินกองทุนประจำโรงเรียน มุ่งเน้นการทำธุรกิจการเกษตรแบบใหม่ ปลูกพืชผักโดยใช้หลักการ ทุนน้อย น้ำน้อย พื้นที่น้อยแต่ได้ผลมาก การทำเกษตรรถเข็นโดยฝึกให้ผู้ที่นั่งรถเข็นสามารถลงมือทำเกษตรได้ด้วยตนเอง เลี้ยงไก่และจำหน่ายไข่ เลี้ยงแพะ แปรรูปอาหารทำไอศครีม จัดอบรมในด้านต่าง ๆ แก่สมาชิกและผู้สูงอายุในชุมชนรอบโรงเรียน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น มุ่งเน้นให้นักเรียนประกอบอาชีพเป็นอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวไม่ต้องไปทำงานไกล ๆ ลดความเหลื่อมล้ำด้วยการให้นักเรียนออกไปพัฒนาชุมชน รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนศรีสังวาล ที่เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว และโรงเรียนโสตศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการได้ยิน ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบท มีชื่อว่า “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง” หรือ “School-Based Integrated Rural Development Project (School-BIRD)” โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาคเอกชนและความร่วมมืออื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษา

http://mechaipattana.ac.th/

https://www.facebook.com/MechaiBambooSchool