Meditative Art

” จริยศิลป์ เป็นการเอาศิลปะมาฝึกคน
ทำศิลปะแล้วได้คนด้วย ไม่ใช่ได้แต่งาน ศิลปะมันสร้างคน ” 

อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง
หัวหน้าชุมชนบ้านช่าง สถาบันอาศรมศิลป์

ศิลปะสร้างคน

จริยศิลป์ หนึ่งในวิชาเพื่อการพัฒนาภาวะด้านในจิตใจและเชิงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่าง สงบ เย็น เป็นประโยชน์ สนามฝึกจิตเพื่อย้อนมองตนเองสำหรับเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ มุ่งหมายให้ผู้เรียนเห็นความเป็นจริงของกายใจในขณะลงมือสร้างงานศิลปะ โดย อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง หัวหน้าชุมชนบ้านช่าง
ศิลปินชั้นครูด้านจิตรกรรมไทย ผู้นำกระบวนการเรียนรู้

ภาวนาผ่านงานศิลปะ

หลักสูตรจริยศิลป์
เป็นการฝึกตนเหมาะกับทุกคนผู้ไม่เคยวาดภาพมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้
• ครู – ผู้ปกครอง – บุคคลที่สนใจศิลปะฝึกสมาธิ จนเกิดประโยชน์กับตน เด็กๆ และคนรอบข้างๆ
• เด็ก – บุคคลทั่วไป ฝึกการใช้สมาธิในการงานการเรียน และย้อนมองตนเอง

ลอกลาย ปรุลาย โรยลาย

การเรียนรู้จิตรกรรมไทยเบื้องต้น ด้วยกระบวนการลอกลายไทยจากต้นฉบับ แล้วปรุลายด้วยฝีเข็ม จากนั้นโรยลายด้วยผงถ่าน อันเป็นวิธีการของช่างโบราณ ด้วยการลงมือทำตามแบบครู นำไปสู่การฝึกฝนการใช้สติ ตั้งสมาธิจดจ่ออยู่ในการงานความเพียรทำให้เกิดความอดทน และความเพลินเพลิดอันเหมาะสมกับความวิจิตรบรรจงของศิลปะไทย

(ระยะเวลา 1 วัน)

วาดเส้นพัฒนาผ่านกาย-ใจสัมพันธ์
(Contour, Gesture, Model-Sketch)

กิจกรรมเขียนลายเส้นโดยใช้จิตเข้าไปสัมผัส กับวัสดุ (หุ่น) ตั้งวาด ทั้งตา-มือ-ใจ สัมพันธ์กันจนเกิดสติ สัมปชัญญะ ฝึกผัสสะแบบซึบซับจนเข้าใจตนเองและแสดงออกด้วยลายเส้นที่ตนวาด ไม่ใช่เข้าใจผ่านความคิด หรือคำสอน แต่ทำให้เห็นความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ระหว่าง กาย ใจ และวัสดุที่ตนวาด

(ระยะเวลา 1-2 วัน ต่อ 1 กิจกรรม)

สาระสัญจร ด้วยศิลปะไทย

กิจกรรมเที่ยววัดกับศิลปินชั้นครู เรียนรู้ลายไทยและจิตรกรรมไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษด้วยการเดินทางไปศึกษาชื่นชมวัดเก่าแก่ของเมืองไทยสัมผัสคุณค่าผ่านลายเส้นและการใช้สีฝุ่นฝีมือครูช่างโบราณอย่างลึกซึ้ง

(ระยะเวลา 1 วัน)

ครูผู้สร้างศิษย์

อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรกว่า 14 ปี และกว่า12 ปี กับการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนชนบทด้านจิตรกรรมไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างผลงานดีเด่นเป็นชื่อเสียงให้กับวงการจิตรกรรมไทย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมสังคม ปี 2550

จิตรกรชั้นครูที่เป็นอาจารย์ให้กับศิลปินเอกหลายคนในเมืองไทย เวลานี้อาจารย์ อุทิศตนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตรกรรมไทยดั้งเดิม และเป็นหัวหน้าชุมชนบ้านช่างสถาบันอาศรมศิลป์ จนถึงปัจจุบัน

รางวัล ศิลปิน “ต้นธารศิลป์” ประจำปี 2559 ผู้อุทิศตนเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถานบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์