ศูนย์การเรียนรู้แพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว)

แขนงผู้ประกอบการสังคมตามหลักแพทย์วิถีธรรม พื้นที่ปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการนำหลักความรู้ด้านการแพทย์มาผสมผสานหลักวิทยาศาสตร์และหลักพุทธธรรม เกิดกระบวนการเป็นหมอรักษาตนเอง และมีจิตอาสาด้านสุขภาพ โดยมีหลักคิดเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา (Hand Heart Head)  ให้ผู้เรียนเกิดมรรคผล เป็นผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพ ขับเคลื่อนงานการประกอบอาชีพอย่างเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคมใหม่

เวบไซต์ศูนย์การเรียนรู้แพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว)   http://morkeaw.net/