หนองจิกโมเดล

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมเสริมสร้างคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็ง ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการ 3 ศาสตร์ ทั้งสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม) ในมิติเศรษฐกิจ กายภาพ และการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม สร้างพลังของท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาย่านเก่า ส่งเสริมการเรียนรู้ และประกอบกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างพื้นที่ “หนองจิกโมเดล” ให้เป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบของการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลกที่ยั่งยืนต่อไป

Previous
Next

สถาปัตยกรรมศาสตร์

สร้างการเรียนรู้ผ่านการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมือง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในย่านเมืองเก่า เพื่อสร้างให้เกิดสำนึกและความตระหนักร่วมกันต่อความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเก่า

Previous
Next

ศึกษาศาสตร์

สร้างการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรตามอัธยาศัย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของครูในสถาบันการศึกษาและชุมชนในพื้นที่ร่วมจัดทำหลักสูตร เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก สร้างจิตสำนึก และความผูกพันให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่

Previous
Next

ศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม)

สร้างการเรียนรู้ผ่านการทำธุรกิจเพื่อสังคม โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น ในการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการที่สามารถจัดการสินทรัพย์ทางปัญญา ทุนทางสังคมวัฒนธรรม ให้เกิดมูลค่าได้อย่างหลากหลาย

Previous
Next