แผนที่คนดี (People Mapping)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แผนที่คนดี (People Mapping)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษาและสถาบันอาศรมศิลป์ จัดทำโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการแกนนำในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 890 คน เพื่อจัดแผนที่คนดี ในแต่ละเขตพื้นที่นั้น

โดยสร้างการเรียนรู้ที่จะมองเห็นความดีของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็น คนเล็กคนน้อยที่สังคมเคยมองข้าม ผ่านการฝึกฝนทักษะการฟัง อย่างลึกซึ้ง การจับประเด็นและบันทึกคุณค่าความดี การเรียนรู้แบบกลุ่ม และการสร้างสื่อสาธารณะอย่างเหมาะสม

ซึ่งผู้เข้าร่วม อบรมจะได้นำเครื่องมือนี้ไปขยายผลให้นักเรียนรู้จักวิธีการสืบค้น ข้อมูลคนดีในชุมชนเพื่อนำมาสื่อสาร โดยท้ายสุดได้ข้อมูลคนดี จำนวน 5,353 เรื่อง และคัดเลือก 178 เรื่อง มาจัดพิมพ์ เผยแพร่เป็นหนังสือชื่อ คนดีประเทศไทย