ศูนย์สุขภาพวิถีไทย

แหล่งเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาประสบการณ์ของผู้เรียน ให้สามารถใช้ศาสตร์การป้องกันตัวและการดูแลสุขภาพวิถีไทย ในการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนนำไปเผยแพร่กับผู้อื่นในสังคมได้

ศูนย์สุขภาพวิถีไทยได้ให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการอบรมครูกีฬาไทย : MORE THAN SPORT เพื่อพัฒนาและส่งเสริมครูพละศึกษาให้สามารถนำความรู้และเทคนิคการสอนกีฬาไทย วิถีพุทธไปบูรณาการผ่านการเรียนการสอนได้ นอกจากนั้น ศูนย์สุขภาพวิถีไทยยังได้ให้ความร่วมมือในระดับนานาชาติ กับ DEPARTMENT OF APPLIED HEALTH SCIENCE INDIANA UNIVERSITY (AMERICA) ให้ เข้ามาศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการความร่วมมือในการศึกษาวิชาการด้านศิลปะการ ต่อสู้ป้องกันตัว และการดูแลสุขภาพแบบไทยกันต่อไปในอนาคต

ปัจจุบันศูนย์สุขภาพวิถีไทยได้จัด หลักสูตรระยะสั้นมวยไทยศึกษา เปิดให้บุคคลผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมศึกษาอบรม โดยหลักสูตรดังกล่าวมีหลักในการสอนคือ การสอนคนให้ “ฟังเป็น คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น พูดเป็น เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสัังคมได้อย่างสง่างาม” ซึ่งจุดเน้นคือ “สอนคนก่อนสอนวิชา”

สำหรับผู้สนใจทั่วไป หรือหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจศึกษาดูงาน หรือเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นมวยไทยศึกษา ของศูนย์สุขภาพวิถีไทย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพ วิถีไทย โทรศัพท์ 02-870-7512-4 ต่อ 152

บทความศูนย์สุขภาพวิถีไทย

“สถาบันอาศรมศิลป์เราตั้งใจสอน “คน” สอนวิชา รศ.ประภาภัทรท่านเน้นสอนคนให้เป็นคนดีก่อนสอนสรรพวิชา เป้าหมายที่ผมรับใช้สถาบันนี้เพราะที่นี่เน้นเรื่องคน คนดีไม่ใช่คนโง่นะ คนดีคือคนที่เท่าทันคน แต่ไม่จับผิดคน ประเทศจึงจะอยู่ได้ สำหรับกีฬาภูมิปัญญาไทย เราเรียนเพื่อความสนุก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจ ไม่ได้เน้นที่แพ้หรือชนะ”

อาจารย์วิชิต ชี้เชิญ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว TNN