วิทยาลัยสถาปัตยกรรมและการออกแบบ The Oslo School of Architecture and Design (AHO) ประเทศนอร์เวย์

สถาบันอาศรมศิลป์ มีข้อตกลงความร่วมมือกับ AHO ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของนอร์เวย์  ในงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยร่วมกันดำเนินโครงการต่างๆ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน