โครงการวัดบันดาลใจ

โครงการวัดบันดาลใจ มีวัตถุประสงค์สำคัญ

"เพื่อพลิกฟื้นความเป็นศูนย์กลางทั้งในด้านกายภาพและจิตวิญญาณ ให้กับวัดทั่วประเทศ"

โดยกระบวนการทำงานครอบคลุมงานออกแบบพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การวางแผนการบริหารจัดการวัด และการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสมสมัย ผ่านการมีส่วนร่วม และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของวัด ที่มีอยู่ถึง 40,000 วัดทั่วประเทศ และมียอดเงินบริจาคหมุนเวียนมากกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี ให้เป็นจุดหมุนสำคัญในการปฏิรูปสังคมไทย และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณะให้กับเมือง

พันธกิจของโครงการ

  1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณะให้กับเมือง ผ่านการพัฒนากายภาพและการออกแบบภูมิทัศน์ของวัด
  1. สร้างเครือข่ายวิชาชีพนักออกแบบจิตอาสาเพื่อการออกแบบและพัฒนาวัด
  1. สื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจ ถึงคุณค่าและเป้าหมายของโครงการให้เกิดการรับรู้กับสังคมในวงกว้าง