กระบวนการฝึกครูคุณภาพพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period)

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ จัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ให้แก่ครูผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บรรจุ ประจำปี 2559 ตลอดระยะเวลา 3 วัน  เพื่อให้ได้รับการฝึกทั้งทักษะความรู้ ความเข้าใจ โดยผ่านการปฏิบัติในกระบวนการกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Development) การฝึกกระบวนการคิดอย่างลึกซึ้งและสะท้อนปัญญาอย่างชาญฉลาด (Wise Reflection) การทำ จริยศิลป์ ตุงใยแมงมุม เพื่อรู้จักสภาวะความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 

ศึกษาและเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและห้องเรียนธรรมชาติ ส่งเสริมการสร้างสรรค์การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย  ตลอดจน การจัดทำแผนการสอน ด้วยระบบคุณค่า  (VOC : Value Oriented Curriculum) และ การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) บทบาทของครูผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงและเข้าถึงความรู้จากการปฏิบัติจริงได้ ตั้งแต่การสังเกตชั้นเรียน กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จนกระทั่งถึงการเรียนรู้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC : Professional Learning Community)

ฝึก อบรมครู

ลงมือปฏิบัติการฝึกเป็นครูนักออกแบบการสอน ทดลองสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) ปิดท้ายด้วยการรู้จักดูแลสมดุลกายใจด้วยกิจกรรมกีฬาภูมิปัญญาไทย การทำ Core Reflection สานต่อพลังเครือข่ายครูเพื่อการนิเทศติดตามการดำเนินการสอนเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพในอนาคตต่อไป  

หลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ  (Induction Period)  
จัดโดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ
วันที่  12 -14 ก.ค. 2561 
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูคุณภาพ ให้แก่ครูบรรจุในปี 2559  โครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)