ปฏิทินการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน

ก. ค่าธรรมเนียมในการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในทุกหลักสูตร         
700 บาท (ชำระเมื่อยื่นใบสมัคร)              

ข. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา*
(เฉพาะภาคศึกษาแรกที่เข้าศึกษา)   1,000 บาท

ค. ค่าบำรุงการศึกษา
(อัตราต่อภาคการศึกษา)

 • ค่าบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1,000 บาท
 • ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมกีฬา  1,000 บาท
 • ค่าบำรุงห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ 1,000 บาท
 • ค่าบำรุงสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต 1,500 บาท
 • ค่าบำรุงห้องสมุด  1,500 บาท
 • ค่าอุปกรณ์ปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ *  2,000 บาท
   * สำหรับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรี 5,000 บาท

ง. ค่าลงทะเบียนหน่วยกิต  
แต่ละหลักสูตรกำหนด ดังนี้
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม หน่วยกิตละ 1,000 บาท
• หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หน่วยกิตละ 1,500 บาท
• หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  หน่วยกิตละ 2,600 บาท
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หน่วยกิตละ  2,000 บาท
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม หน่วยกิตละ 2,700 บาท
• หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  หน่วยกิตละ   7,000 บาท

จ. ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายเฉพาะหลักสูตร
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม
จำนวนเงิน 149,000 บาท
ให้นักศึกษาชำระภาคการศึกษาแรก จำนวน 19,500 บาท และ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่สองภาคการศึกษาละ 18,500 บาท
ทั้งนี้ ยกเว้นค่าบำรุงห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ  
มีรายละเอียดดังนี้                    
1.1) ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนหน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 18,500 บาท ระยะเวลา 4 ปี
จำนวน 148,000 บาท
1.2) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 บาท  ในภาคการศึกษาแรก                                

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จำนวนเงิน 332,000 บาท
ให้นักศึกษาชำระภาคการศึกษาแรก จำนวน 34,100 บาท และ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่สองภาคการศึกษาละ 33,100 บาท
มีรายละเอียดดังนี้
2.1) ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนหน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 33,100 บาท ระยะเวลา 5 ปี
จำนวน  331,000 บาท
2.2) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 บาท ในภาคการศึกษาแรก

3.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
จำนวนเงิน 551,000 บาท
ให้นักศึกษาชำระภาคการศึกษาแรก จำนวน 56,000 บาท และ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่สองภาคการศึกษาละ 55,000 บาท  มีรายละเอียดดังนี้
3.1) ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนหน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท  ระยะเวลา 5 ปี จำนวน 550,000 บาท 
3.2) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 บาท ในภาคการศึกษาแรก

4.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
จำนวนเงิน  52,000  บาท
ให้นักศึกษาชำระภาคการศึกษาแรก จำนวน 18,000  บาท  
ภาคการศึกษาที่สอง จำนวน 17,000 บาท และภาคการศึกษาที่สาม จำนวน  17,000 บาท 
ทั้งนี้ได้รับการ ยกเว้น ค่าบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมกีฬา ค่าอุปกรณ์ปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ 
4.1) ค่าลงทะเบียนหน่วยกิต ระยะเวลา 1.5 ปี จำนวน 44,000 บาท
4.2) ค่าบำรุงการศึกษา ระยะเวลา 1.5 ปี  จำนวน 7,000 บาท
– ค่าบำรุงห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ (1,000 บาท)
– ค่าบำรุงสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต (1,500 บาท)
– ค่าบำรุงห้องสมุด (1,500 บาท)
– ค่าบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (3,000  บาท)
4.3) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน   1,000 บาท ในภาคการศึกษาแรก

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม
จำนวนเงิน   142,000 บาท
ให้นักศึกษาชำระภาคการศึกษาแรก จำนวน 36,250 บาท และ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่สองภาคการศึกษาละ 35,250 บาท  มีรายละเอียดดังนี้
5.1) ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนหน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 35,250 บาท  ระยะเวลา 2 ปีจำนวน 141,000 บาท
5.2) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 บาท ในภาคการศึกษาแรก

6.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
จำนวนเงิน147,000 บาท
ให้นักศึกษาชำระภาคการศึกษาแรก จำนวน 37,500 บาท และ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่สองภาคการศึกษาละ 36,500  บาท  มีรายละเอียดดังนี้
5.1) ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนหน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 36,500  บาท  ระยะเวลา 2 ปี
จำนวน 146,000 บาท                          
5.2) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 บาท ในภาคการศึกษาแรก

หมายเหตุ :  อัตราค่าลงทะเบียนหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายทุกหลักสูตร
ยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการสมัคร/สอบคัดเลือก  และค่าใช้จ่ายช่วงสำเร็จการศึกษา

ฉ.  ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
• ค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำหนด โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน (วันละ)   200 บาท
หากมีความจำเป็นขอให้ทำหนังสือชี้แจงมายังสถาบันฯเพื่อพิจารณา มิฉะนั้นการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ
• ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคการศึกษาละ) 1,000 บาท
ระดับปริญญาโท (ภาคการศึกษาละ)  2,000 บาท
• ค่าหนังสือแสดงผลการศึกษา 50 บาท
• หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา 150 บาท
• ค่าขอเทียบโอนวิชาจากสถาบันอื่น  (ครั้งละ)  1,500 บาท
• ค่าธรรมเนียมนำเสนอโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  5,000 บาท
• ค่าธรรมเนียมบัตรนักศึกษาที่ขอใหม่ (ใบละ)  200 บาท
• ค่าธรรมเนียมช่วงสำเร็จหลักสูตร  5,000 บาท
• ค่ากิจกรรมภาคสนามในประเทศและต่างประเทศ ให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม

ช. ค่าปรับการส่งหนังสือห้องสมุดเกินกำหนด

 • หนังสือทั่วไป(เล่ม/วันละ) 10 บาท
 • หนังสือจอง (เล่ม/ชั่วโมง) 10 บาท
 • หนังสือจอง (วันละ) 80 บาท