หลักสูตรระยะสั้น

ก้าวแรกสู่วิถีชุมชน

ลงชุมชนทำอย่างไร? เริ่มตรงไหน? ใช้เครื่องมืออะไร?
หลักสูตรที่จะทำให้คุณเข้าใจชุมชนเหมือนเป็นคนใน
ทำให้ชุมชนรักคุณเหมือนญาติ

จริยศิลป์

ศิลปะเพื่อการพัฒนาภาวะด้านในจิตใจและความสัมพันธ์
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่าง สงบ เย็น เป็นประโยชน์

กิจกรรม

อาศรมศิลป์สัญจร

สำรวจโลก | เพื่อ | สำรวจตัวเอง
เวทีแห่งการเรียนรู้วิถีความคิด วิถีชีวิตของสังคมที่มีความต่างทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและอารยธรรม โดยผ่านการเดินทางท่องเที่ยว