Books | Articles

Articles

Permaculture เรียนรู้วิถีการอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม “การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ”

พบหัวใจใหม่ที่แม่กองคา อยู่อย่างรู้คุณค่า รู้ใช้ รู้รักษา(ป่า)วิถีปกาเกอะญอ

บันทึกการเรียนรู้ เพื่อย้ำเตือนตนเองของ นักศึกษาสถาปัตย์ สถาบันอาศรมศิลป์ ชั้นปีที่ 1 : ฤชุกร ปัญทีโป (เกตุ) ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ กับการลงพื้นที่ใช้ชีวิตที่หมู่บ้านแม่กองคา ชนเผ่าปกาเกอะญอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

เรื่องเล่าที่มีคำถาม จากใจสถาปนิกรุ่นเยาว์ ถึงวิถีชนเผ่าปกาเกอะญอ

บันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตย์ สถาบันอาศรมศิลป์ ชั้นปีที่ 1 : อิสรา มานะคิด (นิว) ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ กับการลงพื้นที่ใช้ชีวิตที่หมู่บ้านแม่กองคา ชนเผ่าปกาเกอะญอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Books

ฟื้นวัด คืนเมือง

หนังสือที่เรียบเรียงเพื่อการเผยแพร่จากผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง”

แด่ศิษย์

หนังสือรวบรวมความปรารถนาดีของคณาจารย์แด่ลูกศิษย์สถาบันอาศรมศิลป์ที่เข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กลยุทธ์ ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง

“ฟื้นวัดคืนเมือง  ฝันเฟื่องหรือเปล่า?” คือคำถามในใจ  และด้วยความอยากรู้กันให้กระจ่างชัดไปเลย  โดยไม่ถามเองตอบเองด้วยความรู้สึก หากแต่ใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาหาคำตอบ ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร คำตอบที่ได้ปรากฏในรายงานผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยร่วมและกลยุทธ์ฟื้นฟูบทบาทการพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมืองและกึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษา วัดในโครงการวัดบันดาลใจ”