แด่ศิษย์

หนังสือรวบรวมความปรารถนาดีของคณาจารย์แด่ลูกศิษย์สถาบันอาศรมศิลป์ที่เข้ารับปริญญาบัตร
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556