Video

Video


Active Learning บอกลาการเรียนการสอนแบบเดิม (1/8)

บอกลาการเรียนแบบเดิม ๆ เป็นครูมืออาชีพด้วยการพัฒนาเทคนิก การสอนแบบใหม่ บอกลาการสอนแบบเดิม ๆ ปฏิวัติตนเองให้เป็น "ครู" ผู้นำกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีความรู้เป็นของตนเอง มีกระบวนการคิดที่รู้แตกฉาน เชิงเหตุผล เชิงการเป

โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคมผู้สูงอายุตําบลเขาทอง นครสวรรค์

โหนึ่งในพื้นที่ทํางานของ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านกลไกสนับสนุนทางวิชาการเพื่อนําสู่การสร้างพื้นที่สุขภาวะ(Healthy Space)ระหว่างสถาบันอาศรมศิลป์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดําเนินงานร่วมกับภาคีในท้องถิ่นได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล วิ

รักษ์บ้าน รักษ์ย่าน ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง

สื่อประกอบการเผยแพร่สัมมนางานวิจัยของกคช. "โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่าของเมืองในภูมิภาคในแนวทางอนุรักษ์ : กรณีศึกษาชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี" โดยสถาบันอาศรมศิลป์

9 วัดบันดาลใจ

"วัดบันดาลใจ" โครงการที่จะพลิกฟื้นวัดอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ให้กลับมามีชีวิต ทั้งพื้นที่เชิงภายภาพ และกิจกรรม โดยมี ๙ วัดนำร่อง ที่เริ่มขับเคลื่อนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัดอีกกว่า ๓๙,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ

สถาปัตยกรรมศาสตร์(ป.ตรี) – อาศรมศิลป์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์ มีเป้าหมายที่จะสร้างสถาปนิกที่เป็นนักเรียนรู้ที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (self-direct learner) สามารถสร้างกระบวนการการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีคุณค่าแ

แนะนำสถาบันอาศรมศิลป์

“สถาบันอาศรมศิลป์” สถาบันการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมเพื่อรับใช้สังคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก ที่ดำเนินงานในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม (SE : Social Enterprise:) ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ค้นพบศักยภาพของครูที่มีหัวใจ การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณค่า และก้าวใหม่ของผู้บริหารโรงเรียน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนและ School Partner (SP) โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาศรมศิลป์ โดยการสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์

“ปั่นสุข” บนพื้นที่สุขภาวะ

เรื่องราวของ 2 สาว ที่ออกเดินทางตามหาพื้นที่ "ความสุข" จังหวัดเพชรบุรี เปิดมุมมองการเดินทางท่องเที่ยว ชมแหล่งความรู้ท้องถิ่น และวิถีชุมชน พบเจอกับเพื่อนใหม่ บนพื้นที่สุขภาวะ เที่ยวเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น ยุคแห่งการอนุรักษ์ย่านเก่าเชื่อมค

Project for Change : โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ ฟินแลนด์+ไทย เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน – รศ.ประภาภัทร นิยม

Project for Change : โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ ฟินแลนด์+ไทย เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน

“รักษ์ดี” อนิเมชั่น บอกเล่าแนวคิด “การทำธุรกิจสังคมเพื่อการอนุรักษ์”

"รักษ์ดี" อนิเมชั่นสั้นๆ บอกเล่าแนวคิด "การทำธุรกิจสังคมเพื่อการอนุรักษ์" ที่มีวิธีการอนุรักษ์บ้านเก่าและชุมชนให้เข้ากับยุคสมัยใหม่อย่างกลมกลืน และจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและยั่งยืนต่อไป ผลิตโดยโครงการ "ร่วมทุนรักษ์ดี" สตู

โครงการฟื้นฟูชุมชนริมน้ำจันทบูร

โครงการเพื่อการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมและเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม(น.ส.รัตนิน สุพฤฒิพาณิชย์, น.ส.แพรวพรสุขัษเฐียร)เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่มกราคม 2552 มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยกำลังความร่วมมือของชาวชุมชนเอง โดยมีส