Learning Cluster เครือข่ายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนเทศบาล

สถาบันอาศรมศิลป์มีโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Cluster) โดยร่วมกับกลุ่มโรงเรียน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 แห่ง เพื่อพัฒนาการจัด การศึกษาท้องถิ่นภาคอีสาน

โดยการฝึกอบรมครูในเรื่องการจัด การเรียนการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร การศึกษาผ่านการวิจัย เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนา โรงเรียนของตนอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  ที่ผู้วิจัยต้องศึกษาปัญหาจริงที่เกิดขึ้นใน สถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของ ครู นักเรียน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นยังมีกลุ่มโรงเรียน เบญจมิตร จำนวน 5 แห่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายทางภาคใต้ ที่ได้รับการ ส่งเสริม การจัดการสอนแบบบรูณาการและใช้กีฬาภูมิปัญญาไทย ในการสร้างเสริมสุขภาวะการเรียนรู้ของนักเรียนและครอบครัว