Portfolio

สถาบันอาศรมศิลป์เชื่อว่าการเรียนรู้บนการทำงานจริง (Work-Based Learning) จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและทำให้ผู้เรียนได้เป็นเจ้าของความรู้นั้น สถาบันฯ จึงมีเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อรองรับการเรียนรู้อย่างกว้างขวางของนักศึกษาและคณาจารย์ ดังนี้

Architecture Portfolio

ดูเพิ่มเติม

Education Portfolio

โจ๊ะมาโลลือหล่า โรงเรียนวิถีชีวิต

โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ชุมชนปกากะญอ บ้านสบลาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันอาศรมศิลป์เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนห่างไกล ต่างวัฒนธรรม

Learning Cluster เครือข่ายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนเทศบาล

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

แผนที่คนดี (People Mapping)

สร้างการเรียนรู้ที่จะมองเห็นความดีของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็น คนเล็กคนน้อยที่สังคมเคยมองข้าม ผ่านการฝึกฝนทักษะการฟัง อย่างลึกซึ้ง การจับประเด็นและบันทึกคุณค่าความดี การเรียนรู้ แบบกลุ่ม และการสร้างสื่อสาธารณะอย่างเหมาะสม

ดูเพิ่มเติม

Social Entrepreneur Portfolio

Permaculture เรียนรู้วิถีการอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม “การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ”

ดูเพิ่มเติม

Holistic Portfolio

จากการบ่มเพราะความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้งสามและการบูรณาการข้ามศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ให้บริการชุมชนด้วยการร่วมมือกับเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินโครงการเพื่อชุมชน โดยใช้งานวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ร่วมสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการที่ดำเนินงานในปัจจุบัน ได้แก่

หนองจิกโมเดล

เสริมสร้างคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็ง ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการ 3 ศาสตร์ ทั้งสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม)

Permaculture เรียนรู้วิถีการอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม “การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ”

ดูเพิ่มเติม

Acedemic Portfolio

วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ รู้ ตื่นและเบิกบาน

วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ: รู้ ตื่น และเบิกบาน สื่อกลางในการนำเสนอตัวอย่างการทำความดีจาก นักเรียน ครู พระ และผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม