Holistic Portfolio

จากการบ่มเพราะความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้งสามและการบูรณาการข้ามศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ให้บริการชุมชนด้วยการร่วมมือกับเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินโครงการเพื่อชุมชน โดยใช้งานวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ร่วมสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการที่ดำเนินงานในปัจจุบัน ได้แก่

Holistic Portfolio


หนองจิกโมเดล

เสริมสร้างคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็ง ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการ 3 ศาสตร์ ทั้งสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม)

Permaculture เรียนรู้วิถีการอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม “การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ”