มหาวิทยาลัยโดชิชะ (Doshisha University) ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันอาศรมศิลป์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโดชิชา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ในการดำเนินงานโครงการทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการจัดการศึกษาแบบองค์รวม โดยมีโครงการเยือนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์และนักศึกษาระหว่างสองสถาบันเป็นประจำ