Learning Base

สถาบันอาศรมศิลป์เชื่อว่าการเรียนรู้บนการทำงานจริง (Work-Based Learning) จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและทำให้ผู้เรียนได้เป็นเจ้าของความรู้นั้น สถาบันฯ จึงมีเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อรองรับการเรียนรู้อย่างกว้างขวางของนักศึกษาและคณาจารย์ ดังนี้

Local Learning Base

สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์

สตูดิโอสถาปนิกวิชาชีพ เน้นการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลง Change ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมิติต่างๆอย่างเป็นองค์รวม

ครุสติสถาน

สถานที่สำหรับจัดอบรมสัมมนา ของสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่จัดให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเอื้อเฟื้อเปิดให้เช่าสถานที่สำหรับการจัดอบรมสัมมนาของสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินกิจการสาธารณะประโยชน์

ดูเพิ่มเติม

Global Learning Base

มหาวิทยาลัยชิงหวา Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมมือกัมหาวิทยาลัยชิงหวา ภายใต้กรอบความร่วมมือในการทำงาน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า และจัด Joint workshop ร่วมกัน โดยมีเมืองเก่าสงขลาเป็นฐานการเรียนรู้

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมและการออกแบบ The Oslo School of Architecture and Design (AHO) ประเทศนอร์เวย์

สถาบันอาศรมศิลป์ มีข้อตกลงความร่วมมือกับ AHO ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของนอร์เวย์  ในงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยร่วมกันดำเนินโครงการต่างๆ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน

เครือข่ายการศึกษาแบบองค์รวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APNHE)

สถาบันอาศรมศิลป์ได้เข้าร่วมและมีบทบาทในเครือข่ายการศึกษาแบบองค์รวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาแบบองค์รวมระหว่างนักจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) จากหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ดูเพิ่มเติม